ЗАГАЛЬНА ПУБЛІЧНА ЛІЦЕНЗІЯ GNU

Передмова


 Будь-кому надається дозвiл на вiльне розповсюдження копiй даного документу лiцензiї,
але не дозволяється внесення змiн до самого документу.

 Лiцензiї бiльшостi програмних продуктiв розробленi з метою обмеження свободи
користування i змiни програмних продуктiв. З iншого боку, Загальна публiчна лiцензiя
GNU ставить на метi ґарантування Вашої свободи обмiну та внесення змiн до вiльного 
програмного забезпечення для того, щоб зробити вiльне програмне забезпечення вiльним 
для всiх. Дана Загальна публiчна лiцензiя GNU застосовується до бiльшостi програмних 
продуктiв Фундацiї Вiльного Програмного Забезпечення (ФВПЗ - Free Software Foundation 
або FSF, надалi в текстi вживається українською. прим. перекладача) i до будь-якого 
iншого програмного продукту, чиї автори вирiшать користуватися даною лiцензiєю. 
Деякi iншi програмнi продукти Фундацiї Вiльного Програмного Забезпечення 
розповсюджуються пiд iншою лiцензiєю - Загальною публiчною лiцензiєю GNU для бiблiотек 
(GNU Library General Public License, прим. перекладача). Ви можете також застосовувати 
дану лiцензiю до своїх програм.

 Коли ми говоримо про вiльне програмне забезпечення, ми маємо на увазi свободу в першу 
чергу, а не вартiсть. Наша Загальна публiчна лiцензiя розроблена таким чином, 
щоб забезпечити Вам право поширення копiй вiльних програм (i брати плату за свої 
послуги, якщо Ви бажаєте), щоб забезпечити можливiсть мати вихiднi тексти програм 
(чи отримати їх при бажаннi), щоб забезпечити можливiсть вносити змiни в програми 
чи використовувати окремi складовi одних програм в iнших вiльних програмах i щоб 
забезпечити також знання для Вас, що Ви маєте право це робити.

 Щоб ґарантувати Вашi права, ми маємо запровадити деякi обмеження, якi перешкоджають 
будь-кому заперечення таких прав, а також перешкоджають висуненню вимог до Вас з метою 
вiдмови Вами вiд своїх прав. Цi обмеження виражаються в деяких зобов'язаннях, якi Ви 
приймаєте на себе, якщо Ви розповсюджуєте копiї програм, або якщо Ви вносите змiни 
до програмного забезпечення.

 Наприклад, якщо Ви поширюєте копiї такої програми або безкоштовно, або за певну 
плату, Ви маєте надати сторонi, яка отримала вiд Вас програмний продукт такi ж права 
на нього, як маєте Ви самi. Ви повиннi забезпечити при передачi, що третя сторона 
має вихiдний текст програм, або що вона має можливiсть такий вихiдний текст отримати. 
Ви також маєте представити їм цi умови з тим, щоб вони знали про свої права.

 Ми захищаємо Вашi права наступними двома положеннями: (1) переймаємо авторськi права 
на програмне забезпечення, i (2) надаємо дану лiцензiю, яка надає Вам законнi права 
на копiювання, поширення та/або змiни до програмного коду.

 Додатково, для захисту кожного з авторiв, а також задля захисту нас самих, ми хочемо 
бути певними, що всi розумiють - на вiльне програмне забезпечення немає ґарантiї. 
Якщо програмне забезпечення змiнено кимось i передане далi, ми хочемо, щоб тi особи, 
якi отримали програми знали, що те, що вони мають не є ориґiналом i, отже, помилки 
внесенi кимось iз пiзнiших авторiв в код, не будуть впливати на репутацiю початкових 
розробникiв.

 І, нарештi, будь-яка вiльна програма знаходиться пiд постiйною загрозою патентiв на 
програмне забезпечення. Ми хочемо позбавитися ризику, що наступнi поширювачi копiй 
вiльних програм зможуть iндивiдуально отримати патентнi лiцензiї i, таким чином, 
зробити дану програму своєю власнiстю. Щоб перешкодити цьому, ми недвозначно вимагаємо, 
щоб лiцензiя кожного патенту ґарантувала право вiльного користування продуктом кожному, 
або щоб не малося лiцензiї зовсiм.

 Точнi умови та термiни копiювання, поширення на внесення змiн до програмного 
забезпечення подаються далi.

УМОВИ ТА ТЕРМІНИ КОПІЮВАННЯ, ПОШИРЕННЯ НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 0. Дана Лiцензiя застосовується до будь-якого програмного продукту чи iншої роботи, 
яка має повiдомлення, зроблене власником авторських прав, i в якому стверджується, 
що даний продукт може розповсюджуватись на умовах Загальної публiчної лiцензiї. 
Далi по тексту пiд "Програмою" розумiється будь-яка програма чи робота; причому, 
робота "що розроблена на базi Програми" означає або програмний продукт, або будь-яку 
похiдну вiд нього роботу, до якої має застосування законодавство про авторськi права: 
тобто, робота, яка мiстить в собi Програму або її складову, в її первiсному виглядi, 
видозмiнену та/або перекладену iншою мовою. (Надалi, переклад iншою мовою включається 
в термiн "видозмiна" без подальших уточнень). До кожного, хто пiдлягає пiд умови даної 
лiцензiї в цьому текстi ми звертаємось як "Ви".

 Дiяльнiсть, що виходить поза межi копiювання, поширення та змiн не пiдпадає пiд дану 
Лiцензiю, такi види дiяльностi виходять поза межi поля її зору. Виконання Програми не 
обмежується лiцензiєю, результати виконання програми пiдлягають пiд дiю даної лiцензiї 
тiльки, якщо їх змiст складає роботу, що базується на Програмi (незалежно вiд факту, 
що цей результат було створено за рахунок виконання програми). Так це чи не так, 
залежить вiд тих функцiй, якi виконує Програма.

 1. Ви можете дублювати та поширювати точнi копiї вихiдних кодiв Програми отриманi на 
будь-яких носiях, за умови, що на кожнiй копiї явно i недвозначно присутнє вiдповiдне 
твердження про авторськi права i вiдсутнiсть ґарантiї. Всi твердження, що стосуються 
даної Лiцензiї та вiдсутностi ґарантiї мають залишатися незмiнними. Кожен, хто отримує 
копiю Програми має отримати також i копiю даної Лiцензiї разом з Програмою.

 Ви можете вимагати оплати послуг, якi полягають в фiзичнiй доставцi копiї, а також 
при бажаннi надавати ґарантiйного захисту за плату.

 2. Ви маєте право вносити змiни в свою копiю чи копiї Програми чи будь-яку її 
частину, створюючи таким чином роботу, що базується на данiй Програмi, а також 
дублювати та поширювати цi змiни чи роботу, що пiдпадає пiд термiни Роздiлу 1 
поданого вище, за умови, що Ви також дотримуєтесь поданих далi умов:

 * а) На Вас покладається вiдповiдальнiсть за те, щоб всi файли iз занесеними змiнами 
   повиннi нести в собi твердження того, що такi змiни Вами зробленi, а також 
   мiстити дату внесення змiн.
 * б) На Вас покладається вiдповiдальнiсть за те, що всi роботи, що Ви публiкуєте чи 
   поширюєте, i такi, що є похiдними вiд Програми (повнiстю чи вiд її складової 
   частини) будуть лiцензованими цiлком i безкоштовно для будь-якої третьої сторони 
   на умовах даної Лiцензiї.
 * в) Якщо видозмiнена програма пiд час iнтерактивної роботи читає команди користувача, 
   Ви повиннi забезпечити, щоб пiд час старту програми (її найзвичнiшим, 
   найрозповсюдженiшим способом) вона друкувала на екранi чи iншим способом 
   вiдображала вiдповiдне повiдомлення про авторськi права, повiдомлення про те, що 
   на дану програму не надається ґарантiї (або iнше повiдомлення, якщо Ви надаєте 
   таку ґарантiю) i твердження того, що користувачi мають право розповсюджувати 
   дану програму на зазначених умовах, а також iнформацiю про те, як користувач 
   може отримати копiю даної Лiцензiї. (Виняток: якщо Програма працює iнтерактивно, 
   але при нормальнiй роботi не виводить подiбного повiдомлення, вiд Вашої роботи, 
   яка базується на данiй Програмi не вимагається вiдображати подiбне твердження.)

 Цi умови накладаються на видозмiнену роботу як цiле. Якщо окремi роздiли роботи, якi 
можна чiтко iдентифiкувати, не отриманi безпосередньо iз Програми i можуть, вiдповiдно, 
самi по собi бути визнаними незалежною i окремою роботою, тодi дана Лiцензiя i її 
термiни та умови не застосовуються до даних роздiлiв роботи, якщо Ви розповсюджуєте 
їх як окремi роботи. Але у разi, коли Ви поширюєте цi ж самi роздiли як частину 
продукту похiдного вiд Програми, поширення всього цiлiсного продукту має пiдлягати 
пiд умови даної Лiцензiї. Область дозволеного Лiцензiєю iншим лiцензiатам поширюється 
на цiлий продукт, включаючи, таким чином, i кожну його частину незалежно вiд того, 
ким вона розроблена.

 Отже, цим роздiлом не ставиться на метi претендування на Вашi права на продукт, 
розроблений повнiстю Вами. Скорiше, метою є контроль за поширенням похiдних вiд 
Програми чи колективної роботи, що базується на Програмi.

 Додатково до цього, просте об'єднання кiлькох програмних продуктiв, якi не походять 
вiд Програми, в одне цiле з Програмою (або з продуктами, якi походять вiд Програми) 
на носiях для поширення (дистрибуцiя) не поширює права даної Лiцензiї на включенi 
продукти автоматично.

 3. Ви маєте право дублювати i розповсюджувати Програму (чи роботу, яка базується на 
Програмi, на засадах Ч. 2) в об'єктних кодах чи у виглядi придатному для виконання на 
засадах Ч.ч. 1 та 2 якщо Ви також задовольняєте поданi далi умови:

 * а) Супроводжуєте її з повним вихiдним текстом продукту на машинних носiях, який 
   буде розповсюджуватись на засадах Ч.ч. 1 та 2 поданих вище на носiях, що звично 
   використовуються для поширення таких продуктiв; або
 * б) Супроводжується документом, термiн дiї якого не коротший за 3 роки, в якому 
   пропонується за плату, яка не перевищує витрат на фiзичне виготовлення та 
   розповсюдження машинного носiя з вихiдними текстами, що буде розповсюджуватись 
   вiдповiдно до умов в ч.ч. 1 та 2 на носiях, що звично використовуються для 
   поширення таких продуктiв; або
 * в) У супроводi iнформацiї, яку Ви отримали i у якiй мiститься пропозицiя щодо 
   розповсюдження вiдповiдних вихiдних текстiв. (Цей варiант розповсюдження 
   дозволений тiльки для некомерцiйного поширення i тiльки якщо Ви отримали 
   програму в об'єктному чи придатному для виконаннi виглядi разом з такою 
   пропозицiєю, у вiдповiдностi з Пiдпунктом "б" вище.)

 "Вихiднi тексти" для програмного продукта означають таку форму продукту, яка 
придатна для внесення до нього модифiкацiй. Для програми, у формi придатнiй до 
виконання, повнi вихiднi тексти означають всi вихiднi тексти для всiх модулiв цiєї 
програми, плюс будь-якi файли для визначення iнтерфейсу, плюс скрипти, якi 
використовуються для контролю за процесом компiляцiї та установки програм у виглядi 
для виконання. Однак, як спецiальний випадок, вiд поширюваного вихiдного тексту, не 
вимагається мiстити нiяких кодiв компонент, що розповсюджуються (вихiдними текстами 
або двiйковим кодом) звичайним чином (частини компiлятора, ядра, таке iнше) з 
операцiйною системою, на якiй виконується дана програма, окрiм випадку, коли така 
компонента сама є супутньою частиною програми.

 Якщо поширення програми у придатному для виконання виглядi чи об'єктного коду 
провадиться шляхом забезпечення доступу до визначеного мiсця, з якого можна отримати 
копiю програми, тодi така пропозицiя доступу до вихiдних текстiв розглядається 
еквiвалентною до поширення вихiдних текстiв, навiть якщо третя сторона не отримує 
вихiдного тексту програми разом з об'єктним кодом програми.

 4. Вам не дозволяється робити копiї, змiни, суб-лiцензування чи поширення Програми, 
якщо цi дiї виходять поза межi явно окресленi даною Лiцензiєю. Будь-якi спроби робити 
копiї, змiни, суб-лiцензiї чи поширення Програми окрiм, нiж на умовах цiєї Лiцензiї 
визнаються недiйсними i автоматично призводять до втрати Ваших прав на продукт по 
цiй Лiцензiї. Однак, сторони, що отримали вiд Вас копiї на умовах цiєї Лiцензiї, не 
втрачають своїх лiцензiйних прав до тих пiр, поки вони самi залишаються вiдповiдними 
умовам Лiцензiї.

 5. Вiд Вас не вимагається приймати цю Лiцензiю, оскiльки Ви її не пiдписували. Але, 
нiщо iнше не надає Вам права змiнювати Програму чи розповсюджувати її або похiднi вiд 
неї роботи. Якщо Ви не приймаєте умов Лiцензiї, такi дiї забороненi законом. Отже, 
самим фактом внесення змiн до Програми або її розповсюдження (або розповсюдження 
будь-якої роботи, що базується на Програмi) Ви демонструєте згоду з термiнами Лiцензiї 
i всiма умовами, що з неї випливають вiдносно копiювання, розповсюдження та внесення 
змiн до Програми), Ви демонструєте прийняття Вами Лiцензiї i згоду дотримуватись її 
умов при копiюваннi, розповсюдженнi та внесеннi змiн до Програми та робiт, що на нiй 
базуються.

 6. Кожного разу при розповсюдженнi Програми (чи будь-якої роботи, що базується на 
Програмi), особа, що отримує Програму автоматично отримує вiд першого лiцензiара 
лiцензiю на копiювання, розповсюдження чи внесення змiн до Програми на засадах та 
термiнах вказаних тут. Ви не маєте права висувати жодних додаткових обмежень прав 
викладених тут. Ви не несете вiдповiдальностi за дотримання третiми сторонами умов 
цiєї Лiцензiї.

 7. Якщо в наслiдок судового присуду чи звинувачення в порушеннi патенту чи з 
будь-якої iншої причини (що не обмежуються тiльки причинами, пов'язаними з патентним 
законодавством) на Вас накладаються певнi зобов'язання (або судовим присудом, або за 
згодою, або будь-яким iншим чином), що протирiчать умовам цiєї Лiцензiї, вони не 
звiльняють Вас вiд зобов'язань щодо Лiцензiї. Якщо Ви не можете розповсюджувати 
продукти таким чином, щоб задовольняти обом: i Вашим зобов'язанням за умовами цiєї 
Лiцензiї, i iншим зобов'язанням покладеним на Вас, як наслiдок цього Ви не повиннi 
розповсюджувати Програму зовсiм. Наприклад, якщо патентна лiцензiя не дозволяє 
безкоштовне поширення Програми тим, хто отримав її копiї вiд Вас безпосередньо чи 
опосередковано, тодi єдиним способом задовольнити цю умову можна утримавшись вiд 
розповсюдження Програми зовсiм.

 Якщо за певних умов будь-яка частина цього роздiлу визнається недiйсною або не може 
застосовуватися, тодi мають використовуватись частини роздiлу, якi мають дiю, у всiх 
iнших випадках повинен застосовуватись весь роздiл.

 Метою цього роздiлу не є схиляння Вас до порушення будь-яких патентiв чи iнших прав 
власностi, чи вступ у суперечку щодо дiйсностi будь-якої з таких претензiй. 
Метою даного роздiлу є захист цiлiсностi системи розповсюдження вiльного програмного 
забезпечення, яка була реалiзована шляхом впровадження публiчних лiцензiй. Багато хто 
зробив значимi внески до широкого кола програмного забезпечення, яке розповсюджується 
завдяки цiй системi, покладаючись на стабiльнiсть системи. Вiд автора програмного 
забезпечення чи вiд особи, що надає його для розповсюдження залежить, чи вони 
вирiшують розповсюджувати це програмне забезпечення користуючись будь-якою iншою 
системою поширення i лiцензiату не може бути нав'язане таке рiшення.

 Метою цього роздiлу є чiтке i ясне висловлення того, що як видається є наслiдками 
iнших частин цiєї Лiцензiї.

 8. Якщо розповсюдження та/або використання Програми обмежене або патентним 
законодавством або законодавством про авторськi права, первiсний володар авторських 
прав, який першопочатково приймає цю Лiцензiю для продукту додатково може встановити 
географiчнi обмеження на поширення Програми з явним виключеннями з кола дозволеного 
поширення продукту таких країн, таким чином що розповсюдження програми є можливим 
тiльки в тих країнах, чи помiж такими країнами, якi не виключенi з кола дозволеного 
розповсюдження. У таких випадках, Лiцензiя включає в собi обмеження в такому виглядi, 
в якому вони записанi в цiй Лiцензiї.

 9. Час вiд часу Фундацiя вiльного програмного забезпечення може публiкувати поновленi 
та/або новi версiї Загальної Публiчної Лiцензiї. Цi новi лiцензiї будуть подiбнi за 
духом до поточної версiї, але можуть вiдрiзнятися деякими деталями присвяченими новим 
проблемам та питанням.

 Кожна версiя отримує свiй порядковий номер. Якщо Програма вказує номер версiї цiєї 
Лiцензiї, що застосовується до Програми i вказує "будь-яка наступна версiя", Вам 
надається право або наслiдувати умови лiцензування, якi застосовуються до Програми, 
або застосовувати до Програми будь-яку з пiзнiших версiй цiєї Лiцензiї. Якщо Програма 
явно не вказує номер версiї цiєї Лiцензiї, Вам надається право вибрати самому, яка 
версiя застосовується.

 10. Якщо Ви плануєте включити частини Програми у iншi вiльнi програмнi продукти, якi 
поширюються на iнших умовах, напишiть автору для отримання дозволу. З приводу програм 
авторськi права яких належать Фундацiї Вiльного Програмного Забезпечення, напишiть у 
Фундацiю Вiльного Програмного Забезпечення, ми iнколи робимо виключення до цих правил. 
Наше рiшення буде базуватися на двох провiдних iдеях: збереження вiльного статусу за 
всiма похiдними вiльного програмного забезпечення та популяризацiя спiльного 
використання та наслiдування програмного забезпечення загалом.

 Відсутність гарантії

 11. ОСКІЛЬКИ ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЮ ПРОГРАМУ НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО, НА ЦЮ ПРОГРАМУ НЕ 
НАДАЄТЬСЯ ҐАРАНТІЇ, В МЕЖАХ ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ОКРІМ СПЕЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНИХ 
ВИПАДКІВ ЗАСВІДЧЕНИХ ПИСЬМОВО, ВЛАСНИКИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА/АБО ІНШІ ПАРТІЇ, ЩО 
РОЗПОВСЮДЖУЮТЬ ПРОГРАМУ, НАДАЮТЬ ЇЇ У ВИГЛЯДІ "ЯК Є" БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐАРАНТУВАННЯ У 
БУДЬ-ЯКОМУ ВИГЛЯДІ, АБО ЯВНО ВИРАЖЕНОЮ, АБО НЕЯВНОЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ 
УЯВНОЮ ҐАРАНТІЄЮ ФІНАНСОВОЇ ВИГОДИ І ПРИГОДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. ВЕСЬ 
РИЗИК, ЩО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЯКОСТІ ЧИ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПРОГРАМИ, ПЕРЕКЛАДАЄТЬСЯ НА 
ВАС. ЯКЩО ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ВИЯВИТЬСЯ ДЕФЕКТНИМ, ВСІ ВИТРАТИ ПОВ'ЯЗАНІ З 
ОБСЛУГОВУВАННЯМ, ВІДНОВЛЕННЯМ ЧИ КОРЕКТУВАННЯМ ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА ВАС.

 12. НІ ЗА ЯКИХ УМОВ, КРІМ ВИПАДКІВ ОБУМОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЧИ ВИПАДКІВ, КОЛИ БУЛА 
ОТРИМАНА ПИСЬМОВА УГОДА, НІХТО З ВЛАСНИКІВ АВТОРСТЬКИХ ПРАВ, ЧИ БУДЬ-ЯКА ІНША СТОРОНА, 
ЩО МОЖЛИВО ВНЕСЛА ЗМІНИ ТА/АБО РОЗПОВСЮДЖУЄ ПРОГРАМУ, НА ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ УМОВАХ, НЕ 
БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВДІЯНУ ШКОДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ ЗАГАЛЬНІ, 
СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ ЧИ ПОСЛІДОВНО НАНЕСЕНІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЩО ПОХОДЯТЬ ВІД ВИКОРИСТАННЯ 
АБО ВІД НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ (ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ВТРАТАМИ 
ДАНИХ, АБО НЕВІРНОЮ ОБРОБКОЮ ДАНИХ, АБО ВТРАТАМИ, ЗАЯВЛЕНИМИ ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ, АБО ВІД 
НЕМОЖЛИВОСТІ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ З БУДЬ-ЯКИМИ ІНШИМИ ПРОГРАМАМИ), НАВІТЬ 
ЯКЩО ВЛАСНИКУ ЧИ ІНШІЙ СТОРОНІ БУЛО ВКАЗАНО НА МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ.

 Кінець термінів та умов

 Як застосувати цi умови до Ваших нових програм

 Якщо Ви розробляєте нову програму, i Ви бажаєте щоб ця програма приносила найбiльшу 
можливу користь суспiльству, найкращим способом досягти цього можна вiднiсши цю 
програму до вiльного програмного забезпечення, яке кожен може поширювати та вiльно 
вносити змiни на умовах зазначених тут.

 Щоб зробити це, додайте наступнi повiдомлення до програми. Найбезпечнiшим є долучити 
їх на початку кожного файлу з вихiдними текстами щоб найнадiйнiшим чином запобiгти 
виключенню ґарантiї. Кожен файл повинен мати хоча б рядок з "copyright" та вказiвкою 
на адресу, де може бути знайдено повний текст повiдомлення.
 < один рядок для назви програми та коротенького повiдомлення про те, що вона робить >
Copyright (C) рiк iм'я автора
 Ця програма - вiльне програмне забезпечення; Ви можете розповсюджувати її та/або 
вносити змiни вiдповiдно до умов Загальної Публiчної Лiцензiї GNU у тому виглядi, у 
якому вона була опублiкована Фундацiєю Вiльного Програмного Забезпечення; або 2ї 
версiї Лiцензiї, або (на Ваш розсуд) будь-якої бiльш пiзньої версiї.
 Ця програма розповсюджується iз сподiванням, що вона виявиться корисною, але 
БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ҐАРАНТІЇ, без навiть УЯВНОЇ ҐАРАНТІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ чи 
ВІДПОВІДНОСТІ БУДЬ-ЯКОМУ ПЕВНОМУ ЗАСТОСУВАННЮ. Звернiться до Загальної Публiчної 
Лiцензiї GNU за подробицями.
 Ви мали отримати копiю Загальної Публiчної Лiцензiї GNU разом з цiєю програмою. Якщо 
Ви не отримали копiї лiцензiї, напишiть за адресою Free Software Foundation, Inc., 
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

 Також додайте iнформацiю про те, як зв'язатися з Вами електронною чи паперовою 
поштою.
 Якщо програма iнтерактивна, додайте в повiдомлення, яке виводиться програмою подiбне 
до:
Gnomovision version 69, Copyright (C) рiк iм'я автора
Gnomovision постачається АБСОЛЮТНО БЕЗ ҐАРАНТiЇ; деталi дивiться натиснувши `show w'. 
Це вiльне програмне забезпечення, Ви можете розповсюджувати його за певних умов; 
надрукуйте `show c' щоб дiзнатись подробицi.

 Гiпотетичнi команди "show w" та "show c" повиннi надрукувати вiдповiднi частини 
Загальної Публiчної Лiцензiї GNU. Звичайно ж, команди можуть називатися iнакше, нiж 
"show w" чи "show c". Це може бути навiть клацання мишкою на меню, чи що-завгодно, що 
годиться для Вашої програми.

 Додатково бажано, щоб Ви отримали вiд свого роботодавця (якщо Ви працюєте 
програмiстом) чи школи, "свiдоцтво вiдмови вiд авторського права", якщо потрiбно. 
Далi наведено зразок такого свiдоцтва:

 Yoyodyne, Inc., цим засвiдчує, що всi авторськi права на 'Gnomovision' належать Петру 
Хакеру, який написав цю програму (яка робить проходи компiляторiв).
Пiдпис Д.И. Ректора, 1 квiтня 1989
Д.И. Ректор, Президент
 Дана Загальна Публiчна Лiцензiя GNU не дозволяє включення Вашої програми у комерцiйнi 
програмнi продукти. Якщо Ваша програма є пiдпрограмою або функцiєю, для Вас може бути 
бiльш прийнятним дозволити об'єднання (linking) комерцiйних програм з Вашою 
бiблiотекою. Якщо саме це Вам i потрiбно, скористайтесь Загальною Публiчною Лiцензiєю 
GNU для Бiблiотек (GNU Library General Public License) замiсть даної.
	

* 
* This is an unofficial translation of the GNU General Public License 
* into Ukrainian. It was not published by the Free Software 
* Foundation, and does not legally state the distribution terms for 
* software that uses the GNU GPL--only the original English text of 
* the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will 
* help Ukrainain speakers understand the GNU GPL better. 
* 
* 
*Зауваження щодо перекладу.

* 
* Це - неофiцiйний переклад Загальної Публiчної Лiцензiї GNU (GNU 
* General Public License, GNU GPL) українською мовою. Цей переклад не 
* був опублiкований Фундацiєю Вiльного програмного забезпечення i не 
* встановлює нiяких законодавчих умов щодо розповсюдження програмного 
* забезпечення з використанням GNU GPL. Тiльки ориґiнальна англiйська 
* версiя встановлює такi умови. Однак, ми сподiваємось, що цей 
* переклад допоможе україномовним краще зрозумiти GNU GPL.

* 
* З умовами Фундацiї Вiльного Програмного Забезпечення до 
* перекладiв GPL можна докладнiше ознайомитись за адресою:

редакцiя вiд Mon Oct 1 13:20:47 JST 2001

Copyright notice above.
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,
MA 02111, USA

www.composit.iatp.org.ua::::::::::::::::::::::::::::::
Контактна інформація::::::::::::::::::::::::::::::2soft@ua.fm